දුටු තැන ඝාතනය කිරීමට ඉස්ලාම් අවසර ලබාදෙයිද?

සමහරුන් මතුපිටින් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආන් වැකි කියවා ඔවුන් දුටු තැන ඝාතනය කළ යුතු බව සදහන් වී ඇති බව විවෙචනය කරති. ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය යනු අවසාන දූත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ (එතුමන්ට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තීය උදාවේවා) ජිවිතයෙහි අවුරුදු 23 කාලයක් පහළ වූ ග්‍රන්ථයකි. එම අවුරුදු 23 පිළිබද කිසිදු දැනුමකින් තොරව ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය මතු පිටින් විවේචනය කිරීමට බුද්ධිමතෙකුට කොහෙත්ම උචිත නොවන්නේය. මන්ද එවකට මදීනාවෙහි එතුමන් ඉස්ලාමීය […]

Read more

නායකයෙක් පත්කර ගැනීම (Appointing a leader)

ඉස්ලාම් දහම අනුව කෙනෙක් පාලකයෙකු බවට පත්වීම ඉතාමත්ම භාර දුර කටයුත්තකි. ඇයිද යත් පාලකයෙකු ඔහු යටතේ සිටින සියළුදෙනා වෙනුවෙන්ම දෙවියන්ට වගකිව යුතු නිසාය. ඒ අනුව විනිශ්චය දිනයේදී සෑම පාලකයෙකුගෙන්ම ඔවුන්ගේ වගකීම් ඉටුකළ අකාරය ගැන ප්‍රශ්න කරනු ලබන්නෝය. එය නිසි පරිදි ඉටු කර නොතිබුනේ නම් ඔවුන්ට සිදු වීමට යන ඉරණම ගැන ඔවුන් මනාව තේරුම් ගෙන තිබිය යුතුය.

Read more