“නෙතු විදා සත්‍යය සොයමු” නව කෘතියක ප්‍රවේෂයක්!

  ළඟදී දොරට වැඩුනු “නෙතු විදා සත්‍යය සොයමු” නම් කෘතිය ඉස්ලාමීය දැනුම් පිපාසයට පැන් දෝතක් වනු ඇත. එස්. සෙzයිනබ් හේවා හකුරු සහෝදරිය විසින් රචිත මෙම කෘතිය සවුදි අරාබියාවෙහි පිහිටී තායිෆ් කැඳවීමේ ආයතනයෙන් ඔබට ලබාගත හැක. විමසීම් සඳහා: 00966 557 019111 මුස්ලිම් හා මුස්ලිම් නොවන සැමට ප්‍රයෝජනවත් මෙම කෘතියෙහි පහත සඳහන් මාතෘකා ඇතුලත්ය:

Read more

නැවුම් හරවත් ග්‍රන්ථයක ප්‍රවේශය “පිවිතුරු ඉස්ලාම් දහම”

“පිවිතුරු ඉස්ලාම් දහම”   ළඟදී දොරට වැඩුනු “පිවිතුරු ඉස්ලාම් දහම” නම් ග්‍රන්ථය ඉස්ලාමීය දැනුම් පිපාසයට පැන් දෝතක් වනු ඇත. ඔබ එය මිළදී ගෙන ඉන් ඉමහත් ප්‍රයෝජන ලබාගන්න. එම්.එෆ්. අජ්වාඩ් විසින් රචිත මෙම ග්‍රන්ථය දැන් ඔබට කොළඹ මරදාන පිහිටි ඉස්ලාමික් බුක් හවුස් වෙතින් හෝ 071-3121968 නැතහොත් 077-0111290 අංකවලින් එකක් අමතා තැපැල් මගින් ලබා ගත හැකිය (තැපැල් ගාස්තු අයකරනු නොලැබේ). 

Read more