ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය අවසාන කොටස් තුන

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි අවසාන කොටස් තුන Alquran Sinhala Translation Last Part 3 si_Explanation_of_the_Last_Tenth_of_the_Quran

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය 28 වැනි කොටස

Quran in Sinhala (28)- අල්-කුර්ආන් – අර්ථකථනය – 28 ජුස්උව qadsami-120603233203-phpapp01

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය මුල් කොටස් 10

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය මුල් කොටස් 10 Alquran Sinhala Translation first 10 path holy-quran-sinhala-10-parts-150331101714-conversion-gate01

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය මුල් කොටස් 5

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය මුල් කොටස් 5 Alquran sinhala Translation last Five Parts sinhalaquranfirst5-160527103446 (1)

Read more
1 2 3