ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය 29 වැනි කොටස

Quran in Sinhala (29)- අල්-කුර්ආන් – අර්ථකථනය – 29 ජුස්උව mulk-120518043634-phpapp02

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය 30 වැනි කොටස

Quran in Sinhala(30)-අල්-කුර්ආන් – අර්ථකථනය – 30 ජුස්උව quran-sinhala30-wamy-120511004626-phpapp01

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය (mp3)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය සිංහල පරිවර්තනය mp3  වශයෙන් නිෂ්පාදනය කොට ශ‍්‍රී ලාංකීය ජනතාවට දායාද කළ සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානයට යා යුතු මග අඩවියෙහි අවංක ස්තූතිය. මෙවැනි සත් කි‍්‍රයාවන් අනාගතයෙහි තව තවත් කිරීමට එම සංවිධානයට ශක්තිය ලැබීමට අල්ලාහ්ගෙන් ප‍්‍රාර්ථනා කරමු. අල්කුර්ආන් පාරායනය හා සිංහල පරිවර්තනය (mp3)

Read more
1 2 3