පා මේස් මත පිරිමැදීමේ නීතිය? (AV)

පිළිතුරු සපයන්නේ : අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2015-12-12 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more

ස්වර්ගයෙහි දොරටු 8 ම ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත විය යුතුද?

ඉතා පහසු යහපත් ක්‍රියාවන් තුළින් අති මහත්වූ සෞභාග්‍යයන් ලැබීම යනු අල්ලාහ්ගේ අසීමිත දයාවට කදිම නිදසුනකි. අපි කරන සුළු යහපත් ක්‍රියාවක්වූවද එය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් යන පිවිතුරු චේතනාවෙන් හා  නබි (සල්) තුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම ඔස්සේ කළ යුතුය. තවද අපි කරන සුළු යහපත් ක්‍රියාවක් වූවද එය අපි නොකඩවා කළ යුතුය. එසේම කිසිදු යහපත් ක්‍රියාවක් අපි සුළුවෙන් නොතැකිය යුතුය.  නබි (සල්) තුමන් වරක් මෙසේ පැවසූහ: “අල්ලාහ්ට […]

Read more

තයම්මුම් කළ යුත්තේ කෙසේද? (AV)

ඉදිරිපත් කිරීම: සෆ්රාස් නව්ෆල් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

දෝවනය කළ යුතු ආකාරය! (AV)

ඉදිරිපත් කිරීම: සෆ්රාස් නව්ෆල් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more
1 2 3 4 5