සලාතයෙහි නීති රීතීන් (AV)

සලාතයෙහි නීති රීතීන් කිහිපයක් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ. දිනය: 28-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2