හලාල් පිළබඳවූ චෝදනාවන්ට පිළිතුරු (AV)

හලාල් සහතියකට විරුද්ධව ගෙනයන සාවද්‍ය ප්‍රචාරයන්ට නිසි පිළිතුරක්. සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය පැවැත්වූ මාධ්‍යය හමුව. දිනය: 2013 පෙබරවාරි 07

Read more

හලාල් පිළිබඳවූ ඒකාබද්ධ සාකච්ඡාව! (AV)

සමස්ත ලංකා වියතුන්ගේ සංගමය හා ජාතික සම්මුතිය හා අවබෝධය සඳහාවූ සංසදය පැවැත්වූ ඒකාබද්ධ සාකච්ඡාවෙන් කොටසක්. දිනය: 2013 ජනවාරි 15

Read more

හලාල් සහතිකය ඇයි? (AV)

විශේෂ මාධ්‍යය සාකච්ඡාව සංවිධානයඃ සමස්ත ලංකා ආගමික වියතුන්ගේ සංගමය

Read more

හලාල් හා හරාම් පිළිබඳව විවෘත සාකච්ඡාවක්! (AV)

ඉස්ලාමීය ආගමික විද්වතුන් අතර හලාල් හා හරාම් පිළිබඳව පවත්වනු ලැබූ විවෘත සාකච්ඡාවක්. නිෂ්පාදනය හා එළිදැක්වීමඃ සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් වියතුන්ගේ සංගමය. දිනයඃ 2012-12-26.

Read more
1 2 3 4