මස්ජිදය කරා යන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් විනයන් (AV)

කෙනෙකු මස්ජිදය කරා පැමිණෙන විට අනුගමනය කළ යුතු උසස් විනයන් සම්බන්ධව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 07-01-2010 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more

මස්ජිදය හා බැඳුනු උසස් විනයන් (AV)

මස්ජිදයෙහි කෙනෙකු පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 31-12-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Read more