නබි වදන් හතළිහ (Audio)

නබි වදන් හතළිහ 1- 42 දක්වාවූ හදීස් ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය 1. චේතනාව ක්‍රියාවන්ගේ මුල වේ https://www.youtube.com/watch?v=2NovRZ2fNfY

Read more

නබි වදන් හතළිහ 1- 27 දක්වාවූ හදීස් (Audio)

නබි වදන් හතළිහ 1- 27 දක්වාවූ හදීස් ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

අල්ලාහ්ගේ සෙවනැල්ලට සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුද?

සකස් කිරීම: ඉබ්නු අබ්දුර් රහ්මාන් බදුල්ල මේ ලෝකයේ මිනිසා මවනු ලැබූ දා පටන් ඉතා යහපත් ධාර්මික ජිවිතයක් ගත කරන්නෝ මෙන්ම, ඉතා පාපි අධර්මිෂ්ඨ ජිවිතයක් ගත කරන්නෝ ද වෙති. මෙම ලෝකය පැවැත්වෙන තුරු මෙම තත්ත්වය පවති. ඇතැම් අවස්ථාවල දී ඉතා යහපත් ගුණාංගයෙන් පිරි සත්පුරුෂයින් අසත්පුරුෂයින්ගේ වද වේදනාවන් වලින් පීඩා විඳිති. අධර්මිෂ්ඨයින් මේ ලෝකයේ සුර සැප විඳිති. ඔවුන්ගේ අකටයුතුකම් වලට දඬුවම් නොවිඳ මෙලොවින් […]

Read more

අපේ සත් ක‍්‍රියාවන් පිළිගනු ලැබීමට නම්!

”අල්ලාහ් අති පාරිශුද්ධය, ඔහු ඉදිරියේ පිළිගනු ලබන්නේ පිවිතුරු දේ පමණි. අල්ලාහ් තම ශාස්තෘවරුන්ට කුමක් නියෝග කළේද එයයි ඔහු විශ්වාසවන්තයින්ට ද කරන නියෝගය.

Read more
1 2