පරිච්ඡේදය 112 – අල්ඉහ්ලාස් (පිරිසිදු චේතනාව)

පරිච්ඡේදය 112 – අල්ඉහ්ලාස් (පිරිසිදු චේතනාව) පරිච්ඡේදය – 112 අල්ඉහ්ලාස් (පිරිසිදු චේතනාව) මක්කි – වැකි 4 بسم الله الرحمن الرحيم අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 112:1. 1අල්ලාහ් එක්කෙනෙකුමය යි (නබි) ඔබ පවසන්න! اللَّهُ الصَّمَدُ 112:2. 1අල්ලාහ් (කිසිදු) අවශ්‍යතාවයක් නොමැත්තාය. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 112:3. ඔහු (කිසිවෙකුව) ප්‍රසූත කළේද නැත. ඔහු (කිසිවෙකුගෙන්) ප්‍රසූත වූයේද නැත. وَلَمْ […]

Read more

පරිච්ඡේදය 113 – අල්ෆලක් (අළුයම)

පරිච්ඡේදය 113 – අල්ෆලක් (අළුයම) පරිච්ඡේදය – 113 අල්ෆලක් (අළුයම) මක්කි – වැකි 5 بسم الله الرحمن الرحيم අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ 113:1,2.  මම අළුයමෙහි 10ස්වාමියා හමුවෙහි, ඔහු මැවූ දේවල නපුරෙන් ආරක්ෂාව පතමි යි (නබි) ඔබ පවසන්න! وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 113:3. තවද, අන්ධකාරය පැතිරෙන කල ඇති වන […]

Read more

පරිච්ඡේදය 114 – අන්නාස් (මිනිස්සු)

පරිච්ඡේදය 114 – අන්නාස් (මිනිස්සු) මක්කි – වැකි 6 بسم الله الرحمن الرحيم අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 114:1,2,3,4. ‘මිනිසුන්ගේ 10ස්වාමියාද, මිනිසුන්ගේ රජුද, මිනිසුන්ගේ (සැබෑ) 16නැමදුමට අයත් කෙනා ලෙසද සිටින්නා හමුවෙහි,  සැඟ වී සිට නපුරු සිතීම් ඇති කරන්නාගේ නපුරෙන් මම ආරක්ෂාව පතමි’ යි (නබි) ඔබ පවසන්න! الَّذِي […]

Read more
1 27 28 29