ඉස්ලාම් දහමෙහි මූලික ප‍්‍රතිපත්තිය වන ඒක දේව සංකල්පය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 15-10-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 9.36 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Al-asmauwassifath-2.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 93.66 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *