මුලු ලොව වාසි ජනතාවටම අවශ්‍යවී තිබෙන සාමය ලබා ගැනීමට පවතින එකම මාර්ගය ඉස්ලාම් යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 15-10-2009
ස්ථානය: තව්හීද් ජමාඅත් – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.18 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/samaya.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 115.82 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/samaya.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *