අපේ නිවසෙහි පිරිසරය ඉස්ලාමීය පරිසරයක් බවට පත් කිරීම අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ.
දිනය: 20-08-2009
ස්ථානය: අයි.පි.සි අක්රබියියා,අල්කොබාර්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.41 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/ipc.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 59.68 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Anagataparapura256.flv” /]

One thought on “ඉස්ලාමීය නිවස – වීඩියෝ/ඕඩියෝ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *