සලාතය නම් යාඥාව තුළ තවත් නීති රීතීන් කිහිපයක් මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ.
දිනය: 28-01-2010
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 21.79 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/ruku.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 58.42 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Ruku1-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *