දෝවනය හා සලාතය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ.
දිනය: 28-01-2010
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 10.62 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/salahpracticaly.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 58.42 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Salahpracticaly-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *