නවක මුස්ලිමෙකුගේ දෘෂ්ඨි කෝනයෙන් උපවාස ශීලය – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

උපවාස ශීලයෙහි යහපත පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ.
දිනය: 14-08-2009
ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.53 MB}

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Fasting-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.