කෙනෙකු මස්ජිදය කරා පැමිණෙන විට අනුගමනය කළ යුතු උසස් විනයන් සම්බන්ධව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 07-01-2010
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 16.67 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/massala.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 96.59 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV2/Massala-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *