මස්ජිදය හා බැඳුනු උසස් විනයන් (AV)

මස්ජිදයෙහි කෙනෙකු පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ.
දිනය: 31-12-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.40 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/masjid.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 89.24 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV2/Msjid-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.