පශ්චාත්තාපය යනු ඉතා උසස් යාඥාවකි. එහි අවශ්‍යතාවය, වැදගත්කම පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ.
දිනය: 25-08-2009
ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි, දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 6.34 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio2/Paschattapaya.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV2/tawba-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *