රමළාන් සමය ඉතා සෞභාග්‍යමත් කල සමයකි, එය අපෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද යන මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්ත කෙරේ.
දිනය: 14-08-2009
ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි, දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 16.80 MB}

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 112 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/ramalanayatulin.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *