සලාතයෙහි නීති රීතීන් (AV)

සලාතයෙහි නීති රීතීන් කිහිපයක් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු පැහැදිළි කෙරේ.
දිනය: 28-01-2010
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 12.89 MB}

[audio:http://www.worldmuslimmedia.com/yayuthumaga/Audio/MP3/Ruku-256.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 126.58 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV2/Ruku-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.