ප‍්‍රශ්නය: ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු මුහම්මදුර් රසූලූල්ලාහ් යනුවෙන් අර්ෂයේ සටහන් වී තිබුනේ ද?
දිනය: 14-02-2011
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 1.47 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/Quiz2.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 11.49 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Quiz2.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *