ප‍්‍රශ්නය: අවසන් දූතවරයාගේ ජීවිතය තුළ සිදුවූ සුවිශේෂි සිදුවීම් පිළිබඳ මට දන්වන්න!
දිනය: 14-02-2011
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 2.97 MB}

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *