ප‍්‍රශ්නය: රබීඋල් අව්වල් මස මව්ලූද් ගායනා කිරීම පිළිබඳ පවතින නීතිය කුමක් ද?
දිනය: 14-02-2011
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 3.28 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/Quiz5.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 27.06 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Quiz5.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *