මෙලොව ජීවිතයේ සත්‍යය – (AV)

තාවකාලීකවු මෙලොව පැවැත්ම සදාතනිකවූ මතු දිවිය උදෙසාවූ අවස්ථාවකි. මේ යථාර්ථය අවබෝධ නොකර මරණ මංචකයේ පසුතැවිලීවීමෙන් ඵළක් නැත..
දිනය: 15-07-2009
ස්ථානය: OB CREATION කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 13.28 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/truth.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 133.93 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published.