හැඳින්වීම

ඉස්ලාම් පනවන දඩුවම් (නිසා)
වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද?

මුහම්මද් කුතුබ්

පරිවර්තක:
සෙයියද් මුහම්මද්

ප්‍රකාශනය:

ජම්ඉයියතුෂ්–ෂබාබ්
(සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය)

පෙරවදන.

ඉස්ලාම් අද ලෝකයා හමුවේ විවාදයට හා විවේචනයට ලක්වී ඇති ධර්මයකි. ඉස්ලාම් ගැන විවේචනය නොකරන පුවත්පතක් නැති තරම්ය.

තමන් විසින් මෙතෙක් ඇදහූ ආගම් හා වෙනත් ප්‍රතිපත්ති මගින් තම ජීවිතයේ කිසිම ගැටළුවක් සඳහා විසඳුම් නොලද සමහරුන්, ඉස්ලාම් දහම තම ජීවිතයේ මාර්ගෝපදේශයක් ලෙස පිළිගෙන ඇත. තවත් සමහරු ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳව නැගූ දෝෂාරෝපන හා මඩගැසීම් කිසිවකින් ඵලක් නොවූ බව හැඟී සිත්තැවුලෙන් සිටිති.

ඉස්ලාමයේ මූල ධර්ම පිළිබඳව ජනතාව තුල පවතින බිය නැති කරලීම සඳහා මුහම්මද් කුතුබ් වියතානන් විසින් රචිත —ඉස්ලාම් වරදවා තේරුම්ගත් ආගමකි˜ යන ග්‍රන්ථයේ සිව්වන කොටස මෙලෙස පොතක් වශයෙන් ඔබ අතට පත්වෙයි. එය දෙමළ බසින් අප මව්බිම තුල එළි දැක්වීමට අනුග්‍රහය දැක්වූ අල්ලාහ්ට සියලුම ප්‍රශංසා හිමිවේවා.

අප විසින් පලකළ මුල්කොටස් තුනවූ —ඉස්ලාම් හා විද්‍යාව, වහල්බව ඉස්ලාමය අනුමත කරයිද?, ඉස්ලාම් දහම හා අනිකුත් ප්‍රතිපත්තීන් (සමාජවාදය, කොමියුනිස්ට්වාදය, පෞද්ගලීකරණය හා වැඩවසම් ක්‍රමය.) යන පොත්ද ඔබ විසින් කියවීමට උත්සාහ දරන්නේ නම් අගනේය.

අප දෙවියනŒ ඔබගේ මාර්ගයේ අප ගන්නා උත්සහයන් හා සේවාවන්ගෙන් එකක්වූ මෙය පිළිගෙන අපට විමුක්තිය හා අනුග්‍රහය ලබා දෙත්වාæ

ගුලාම් මොහොමඩි
භාරකරු
ඉලක්කිය චෝලෙයි.

ෆ ෂීඛAඵ ඡAභAඪAභA ෘAෘඹඋAඵ භෂීA ඪAඍAෘෂ ඪAෘෂඋAෂෘA AෘඹඪAෂෘA ෆ ක‍දපචසකැා ඉහථ ඨමක්ප ඵදයදපපැා ෆ ඛ්බටම්ටැථ ීසබය්ක් ෆ ඔර්බික්එැා ඉහථ ීැසහහැා ඵමය්පපැා ෆ Aිිසිඑැා ඉහථ ඵදමක්ඩස ඔගෘග ඍ්පාැැබ :ඵ්යසර- ෆ ත‍සරිඑ ෑාසඑසදබථ 2009 ෆ ීසzැථ 1රැ8 ෆ ඡ්ටැිථ 42 ෆ ඡමඉකසියැා ඉහථ Aිිදජස්එසදබ දෙ ඵමිකසප ශදමඑය දෙ ී්සක්බ :න‍්පපසහහ්එයමිය ීය්ඉ්ඉ- ඵ්කසට්න්බා් ඍද්ාල ඵ්ර්ා්බ්ල ක‍දකදපඉද – 10ල ීරස ඛ්බන්ග ෆ ඔැකථ 0112678333 ෆ ෑ-ප්සකථ ්පහි?ිකඑගකන ෆ ක‍දචහරසටයඑථ න‍්පපසහහ්එයමිය ීය්ඉ්ඉ ෆ ඔහචැ ිැඑඑසබට ඉහථ ඵදමක්ඩස ඔගෘග ඍ්පාැැබ :ඵ්යසර-

ජම්ඉයියතුෂ් ෂබාබ් සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය¡

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි¡
සිංහල භාෂාවෙන් ඉස්ලාමය අවබෝධ කරවීම පිණිස සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය මඟින් කරනු ලබන මහඟ= සේවාවකි, මෙය¡ 2005 අග භාගයේ සිට මෙම සංවිධානය මඟින් ඉස්ලාම් ආගමික සංස්කෘතික සුභසාධක සහ මඟපෙන්වීම සඳහා ඉටු කරනු ලබන ඉමහත් සේවාව ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම පිටරටවලද ප්‍රසිද්ධය¡ ඒ අනුව 2007 අවසානයේදී සිට සිංහල භාෂාවෙන් පොත් පරිවර්තනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ වුනු අතර මෙයද ඉන් එක් පරිවර්තනයකි¡ ඉස්ලාමය ද~ුවම් සම්බන්ධව බොහෝ අය අතර වැරදි අවබෝධ ඇති නිසා එය නිවැරදි කර ගැනීමට මෙය මහඟ= සාධකයක් වන බව මම සිතමි¡

මෙවැනි කර්තව්‍ය සඳහා අප සංවිධානයේ සාමාජිකයින්ගේ ඉමහත් කැපවීම සහ පරිත්‍යාගය මම අගය කරමි¡ විශේෂයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කැපවීමෙන් සේවය කරන සෙයියද් මුහම්මද්ල මව්ලවි ටී¡ඩී රම්ඩීන්(මාහිර්) යන මහත්වරුන්ට තව තවත් මෙවන් කෘති සකස්කර එළිදැක්වීමට අල්ලාහ්ගේ අනුග්‍රහය ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි¡

ඉස්ලාමය සම්බන්ධ මෙවන් කෘති සිංහලෙන් කියවා ජනයා ඉස්ලාම් ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම මාගේ එකම ප්‍රාර්ථනාවයි¡ මෙම කෘතිය සිංහල භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කිරීම අගය කරන සියලූ දෙනාටම අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා¡

සභාපති¡
එම්¡එස්¡එම් රෂීද්
සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය (අෂ්-ෂබාබ්)
149 මාලිගාකන්ද පාර මරදාන
කොළඹ 10¡ 

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.