ඉස්ලාම් හා වෙනත් ආගම් පිළිබඳ කෙරෙන සංසන්දනාත්මක විග‍්‍රහය.

එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය
දිනය: 04-07-2011
ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.82 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/otherriligen.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 159 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/oth-riligen.flv” /]