ප‍්‍රථම තක්බීරය හා ඉන් පසු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාවන්, පාරායනය කළ යුතු පරිච්ඡේදයන්, පසුව රුකුඋ කිරීම එහි උසුරිය යුතු උසුරීම් වැනි කරුණු පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ.

දිනය: 21-01-2010

ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *