සලාතය අවසන් කිරීමෙන් පසු කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනා! (AV)

සලාතය අවසන් කිරීමෙන් පසු කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන්, එයට ලැබෙන උසස් ප්‍රසාදයන් පිළබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ.

ස්ථානයඃ අල්ජුබෙයිල්- සවුදි අරාබියාව

Leave a Reply

Your email address will not be published.