ලොව වාසි ජනතාව සැබෑ සාමය ලබාගැනීමට ඉස්ලාම් පෙන්වන මඟ පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ.

ස්ථානයඃ අල්කොබාර් ඉෆ්තාර් කඳවුර

ඉදිරිපත් කිරීමඃ සෆ්රාස් නව්ෆල්
කැඳවුම් කරු අල් අහ්සා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *