මිනිසා යනු කවුද? (AV)

මිනිසා යනු කවුද? ඔහු ගමන් කළයුතු නියම ගමන් මග කුමක්ද? ඔහු සිය ආධ්‍යාත්මික පරිශුද්ධිය තකා කළ යුත්තේ කුමක්ද? යන කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ.

දිනයඃ 13-05-2011
ස්ථානයඃ අයි.පී.සි. අල්කොබාර්

Leave a Reply

Your email address will not be published.