නිර්මල දහම ඉස්ලාම්! (AV)

ඉස්ලාම් විශ්ව දහමයි. එම දහම කෙතරම් උතුම්වූ, පිවතුරුවූ දහමක්ද? යන කරුණු මෙයින් ගෙනහැර දැක්වේ.

නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය.

ඉදිරිපත් කිරීමඃ අබ්දුර්රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි

Leave a Reply

Your email address will not be published.