ප‍්‍රාණ ඝාතනය ඔබේ විමසුමට! (AV)

මුළු ලොව වාසි ජනතාවටම පිළිපැදිය හැකි ප‍්‍රායෝගිකවූ එකම දිවි පෙවෙත ඉස්ලාම් පමණි. ප‍්‍රාණ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන්ද පවතින ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් සියුම් ලෙස, අන්තවාදී නොවී අධ්‍යයනය කරන කෙනෙකුට මෙම සත්‍යය පසක් වනු ඇත.

නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය

ඉදිරිපත් කිරීම: අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි

Leave a Reply

Your email address will not be published.