ඉස්ලාම් තුළ කාන්තාවට හිමි වැදගත්කම! (AV)

වත්මන් සමාජය තුළ හුදු වාණිජ භාණ්ඩයක් බවට පත්ව සිටින කාන්තාවට ශත් වර්ෂ 14 කට පෙරම ඉස්ලාම් දිනා දුන් අයීතීන් වෙත මධ්‍යස්ථව ඔබේ අවදානය යොමු කරන්න.

නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය

ඉදිරිපත් කිරීම: අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි

Leave a Reply

Your email address will not be published.