සමස්ත ලංකා වියතුන්ගේ සංගමය හා ජාතික සම්මුතිය හා අවබෝධය සඳහාවූ සංසදය පැවැත්වූ ඒකාබද්ධ සාකච්ඡාවෙන් කොටසක්.

දිනය: 2013 ජනවාරි 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *