හලාල් භාවිතා කිරීමේ මුස්ලිම් අවශ්‍යතාවය හා භාවිතා නොකර සිටීමේ අන්‍යයන්ගේ අයිතිය පිළිබදවත්, මෑතක සිට හලාල් සහතික නිකුත් කිරීමට පටන් ගැනීමත් පිළිබදව මනෝ විද්‍යා උපදේශක මොහොමඩ් මන්සූර් දහ්ලාන් මහතා සමග කළ සාකච්ඡාව.

ඉදිරිපත් කිරීම හා අධීක්ෂණය: නාරද බක්මීවැව

නිෂ්පාදනය: යංග් ඒෂියා ටෙලිවිෂන්

මෙවැනි කාලීන මාතෘකාවක් යටතේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම පිළිබඳව යංග් ඒෂීයා නාලිකාවට යා යුතු මග අඩවියෙහි කෘතඥතාවය පළ කර සිටිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *