2- දේව දූතවරුන් කෙරෙහිවූ විශ්වාසය! (AV)

සෑම මුස්ලිමෙකුම අනිවාර්්‍යයෙන් විශ්වාස කළ යුතු කරුණු හය අතුරින් දෙවැනි කරුණ දේව දූතවරුන් කෙරෙහි පිවිතුරු විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගැනීමයි.

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published.