හැකිවේද?

දැක්කද?…. කහ පාටට දැවෙන අරුම
මම දුවනවා ඒ එළිය මගේ කරගන්න
මමයි ඒ සලබයා ඒ එළිය මගෙයි

දැක්කද?…. ඒ වියමන ගෙතුමේ අපූරුව
මම යනවා ඒ දැල මගේ කරගන්න
මමයි ඒ කූඹියා ඒ මකුඑ දැල මගෙයි

ඔබද ඒ සලබයා මෙලෝ සැපතට දුවන
ඔබද ඒ කූඹියා ශෛතාන්ගේ දැලෙහි වැටෙන

හැකිවේද? සලබයෝ පන්දම් එළිය ඔබේ කරගන්න
පිලිස්සේවි ඔබේ තටු ඒ නපුරු එළියෙන්
හැකිවේද? කුඹියෝ දැලෙහි අරුම විඳින්න
පැටලේවී පැටලේවී ඔබ නැසීයන තුරුත්

විමුක්තිය මුවාවෙන් විනාශය සොයායන
සලබයන් කූඹියන් ඔබ අතර අප අතර

මිරිඟුවෙන් ඈත්වූ සැබෑවූ බියබැතිය
සිත් තුලින් ජනිත වී අල්ලාහ් වෙත යන්න
පතමු අපි පතමු නිති එක්සිත්ව එක්සත්ව!

නිර්මාණය: ෆාතිමා රිෆ්කා නිජාර්

Leave a Reply

Your email address will not be published.