ප්‍රශ්නය: මා දිනපතා පස් වේල සලාතය ඉටු කරන කෙනෙකුවෙමි. මට නින්දේ දී ධාතු පිටවෙයි. මට ඒ අවස්ථාවේ දී මස්ජිදයට යා හැකිද?

අබ්දුල් මජීද්….

පිළිතුර: කෙනෙකුට නින්දේ දී හෝ අවදියේ දී ධාතු පිටවීම යනු දිය නෑම අනිවාර්්‍ය කරන කරුණකි. ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි මෙසේ සඳහන් වෙයි: —ඔබ කිළ්ලට හසුවූවන් වශයෙන් සිටියේ නම් (දිය නා) පිරිසිදුවන්න˜ (අල්මායිදා 5: 6). දිය නෑමකින් තොර සලාතයට සහභාගිවිය නොහැක. එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වූ විට මස්ජිදයෙහි රැඳී සිටීම ද තහනම් වේ. මස්ජිදය පසු කර යෑමට සිදුවූයේ නම් එයට පමණක් අවසරය ඇත. —(මස්ජිදය) මාර්ගයක් වශයෙන් පසු කර යන්නන් හැර දිය නෑම අනිවාර්්‍යවු තත්ත්වයක ස්නානය කරන තෙක් (මස්ජිදයට සමීප නොවනු)˜ (අන්නිසා 4: 43).

අල්ලාහ් ඉතා ඥානාන්විතයæ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *