ඉමහත් භාග්‍යයන් ලැබෙන යහපත් ක්‍රියාවක්!

لاََ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි ෂයිඉන් කදීර්”

තේරැම: “නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන දෙවියෙකු (කිසිවෙකු) නොමතැ. ඔහු ඒකීයය, ඔහුට සමානව වෙන කිසිවෙකු නොමැත, බලය ඔහු සතුය, සියළු ප්‍රශංසා ඔහුට අයිතිය, සියල්ල කෙරෙහි ඔහු ශක්තිවන්තයාය”.

කවුරුන් මෙය උදෑසන සිය වාරයක් පාරායනය කරයිද ඔහු භාග්‍යයන් 5 කට හිමිකම් කියන්නේය:

1- වහල්ලන් 10 දෙනෙකු නිදහස් කළා හා සමාන කුසල් ඔහුට ලැබෙයි.

2- කුසල් 100 ක් ඔහුගේ නාමය ඉදිරියේ ස‍ටහන්වෙයි.

3- ඔහුගේ (සුළු) පාපයන් 100 කට සමාව ලැබෙයි.

4- එදින සවස් වන තුරු ෂෙයිතාන්ගෙන් ආරක්ෂාව. (එනම් ෂෙයිතාන්ගේ නපුරු ක්‍රියාවන්ගෙන් රැකවරණය).

5- ඔහුට වඩා වටිනා දෙයක් පරලොවට වෙන කිසිවෙකු නොගෙනෙන්නේය. එලෙසම කී තැනැත්තකු හෝ එය අභිබවා කී තැනැත්තකු හැර. (මෙයින් ගම්‍යමාන වන තවත් කරුණක් නම් මෙය සිය වාරයටත් අධිකවද කෙනෙකුට කිව හැක. ඔහුගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්වය තව තවත් ඉහළ යනු ඇත).

(මෙම නබි වදන විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 3293).

මෙය සිය වාරයක් පැවසීම ස‍ඳහා ඔබට අවශ්‍යවන්නේ විනාඩි කිහිපයක ඉාත සුළු කාලයකි. ඒ වෙනුවෙන් දෙලොවෙහිම ඔබට ලැබෙන භාග්‍යයන් සුළු පටු නොවේ. අද දින සිට මෙම යහපත් කුසල් ක්‍රියාව කිරීමට අධිටන් කරගනිමු.

“මෙම කලිමතුත් තවිහීද් (ඒක දෙව පරිශුද්ධවූ සිහිකිරීම) 10 වාරයක් පාරායනය කිරීම තුළින් ඉසමායිල් (අලෛ)ගේ දරුවන්ගෙන් වහල්ලන් සිව් දෙනෙකු නිදහස් කළා හා සමාන කුසල් හිමිවන්නේය”. (ව්ස්තර කරන්නේ: අබූ අයියූබුල් අන්සාරි (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම්). මෙය උදෑසන හා සවස් කාලයෙහි කෙනෙකුට කිව හැක.

මෙම පරිශුද්ධවු කලිමතුත් තවිහීද් පාඨය කියන වෙනත් අවස්ථා කිහිපයක් ද ඇත:

1- හජ්, උම්රා කර්තව්‍යයන්හි නියැලෙන්නන් සෆා, මර්වා කඳු වැටියන්හි මෙය තෙවරක් උසුරීම.

2- හජ් කර්තව්‍යයෙහි නියැලෙන්නන් 9 වැනි දින අරෆා කඳු වැටියෙහි මෙය අධිකව උසුරීම.

3- සෑම අනිවාර්්‍යය සලාතයකින් පසුවම මෙය උසුරීම.

4- රාත්‍රිෙයහි අනපේක්ෂිත ලෙස නින්දෙන් අවදිවූ කෙනෙකු මෙය පැවසීම.

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි අල්ලාහ් මෙසේ සඳහන් කරයි:

“නුඹලා මා සිහිපත්කරනු එවිට මා නුඹලා සිහිපත්කරමි” (අල්බකාර 2: 152).

නිරතුරුව අල්ලාහ් සිහිපත් කරන දැහැමි පුද්ලයන් වෙමු.

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.