අගනා ඔවදන් කිහිපයක්! (AV)

ඉදිරිපත් කිරීමඃ ඉජාස් මව්ලවි

රව්ලා කැඳවීමේ ආයතනයෙහි කැඳවුම් කරු

දිනය: 01-05-2015 සිකුරාදා

ස්ථානය: අල්ෆහ්මා නිවාඩු නිකේතනය, රියාද්, සවුදි අරාබියාව

Leave a Reply

Your email address will not be published.