ප්‍රශ්නය: කියාමත් දිනය ඇතිවන්නේ හිජ්රි 1500 ද?

අබ්දුල් මජීද්….

පිළිතුර: මෙය කිසිදු පදනමක් නොමැති මතයකි. අවසාන දිනය ඇතිවන්නේ කවදා ද? යන කිසිදු දින නියමයක් ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි හෝ නබි (සල්) තුමන්ගේ ප්‍රකාශ තුළ සඳහන් වී නොමැත. එම දිනයේ උÞව පිළිබඳ ඥානය සතුවන්නේ සර්ව බලසම්පන්න අල්ලාහ්ට පමණි. ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනය එය විවිධ අවස්ථාවල අවධාරණය කරයි.
පහත සඳහන් ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආන් පාඨයන් හොඳින් කියවන්න:
—(ශාස්තෘවරයානනි අවසාන) දිනය පිළිබඳ – එය උÞවන්නේ කවÞ ද? යනුවෙන් ඔඛෙන් විමසති. ඒ පිළිබඳ ඔබ පවසන්නට තිඛෙන්නෙ කුමක් ද? එහි අවසානය ඔබේ හිමියන් වෙතයි පවතින්නේ. එය බියවන්නන්ට සැබවින්ම ඔබ අවවාදකරන්නෙකු පමණි.˜ (79: 42- 46).
—(ශාස්තෘවරයානනිæ) ඔවුන් ඔඛෙන් අවසන් විනිශ්ච දිනය සිදුවන්නේ කවÞද? යනුවෙන් විමසති, එම ඥානය පවතින්නේ මාගේ හිමියන් වෙතයි, එය සිදුවන වේලාව ඔහු හැර වෙන කිසිවෙකු අනාවරණය කළ නොහැක. එය අහස් ගැබන්හි පොළෝ තලයන්හි සිදුවන ඉමහත් බැරූරුම් සිදුවීමකි. එය අනපේක‍ෂිතව ඔබලා වෙත පැමිණෙයි. ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණවූ දැනුමක් ඔබට පවතින්නාසේ ඔඛෙන් විමසති. ඒ පිළිබඳවූ ඥානය සතුවන්නේ අල්ලාහ් වෙතය යනුවෙන් පවසනුæ නමුත් බහුරතයක් මෙය නොදනිති.˜ (7: 187).
—(ශාස්තෘවරයානනිæ අවසන් විනිශ්චය සඳහාවූ) එම වේලාව පිළිබඳ ජනයා ඔඛෙන් විමසති. ඒ පිළිබඳවූ ඥානය සතුවන්නේ අල්ලාහ් වෙතය යනුවෙන් පවසනුæ මතු දිනය සමීපව උÞවිය හැකි බව ඔබට දැන්වූයේ කුමක්ද?˜ (33: 63).
—ඔබලා සත්‍යයවන්තයින් නම් පොරොන්දුවූ (මතු දිනය) කෙදින (පැමිණෙයිද)? යනුවෙන් (ඔවුන්) විමසති. මේ පිළිබඳ වූ ඥානය සතුවන්නේ අල්ලාහ් වෙතය. මා පැහැදිළිව අවවාද කරන්නා පමණි යනුවෙන් (ශාස්තෘවරයානනි) පවසනුæ (67: 25, 26).
—ඔබලා සත්‍යයවන්තයින් නම් පොරොන්දුවූ (මතු දිනය) කෙදින (පැමිණෙයිද)? යනුවෙන් (ඔවුන්) විමසති. (එම පොරොන්දුව ඉටුවීමට) ඔබලාට දිනක් නියම කර ඇත. එයින් මොහොතක් හෝ ඔබලා ප්‍රමාද වන්නේද ඉක්මන් වන්නේද නැත යනුවෙන් (ශාස්තෘවරයානනිæ) පවසනු. (34: 29, 30).
වරක් නබි (සල්) තුමන් වෙත අග්‍ර දේව දූත ජිබ්රීල් (අෙලෙ) පැමිණ ඉස්ලාම් සම්බන්ධව විවිධ ප්‍රශ්න ඇසූහ ඒ අතුරින්, —අවසාන දිනයේ උÞව පිළිබඳ ද විමසා සිටියේය. එයට එතුමන්ගේ පිළිතුරවූයේ —අසන්නාට වඩා අසනු ලබන්නාට මෙහි දැනුමක් නැත˜ යනුවෙනි. (විස්තර කරන්නේ: උමර් ඉබ්නුල් කත්තාබ් (රලි), මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම්).

අල්ලාහ් ඉතා ඥානාන්විතයæ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *