ඉදිරිපත් කිරීමඃ ලෆරුල්ලාහ් මව්ලවි

දිනය: 01-05-2015 සිකුරාදා

ස්ථානය: අල්ෆහ්මා නිවාඩු නිකේතනය, රියාද්, සවුදි අරාබියාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *