අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්

විශ්වයේ අධිපති වූ අල්ලාහ්ට සියලු ප්‍රශංසා හිමිවේ. අප සියළු මිනිස් වර්ගයාගේ වන්දනාමානයට සුදුසු එකම දෙවි නම්, අල්ලාහ් සුබ්හානව්තාලා වේ. විශ්වයේ මැව්ම් කරුවා, පාලකයා  අල්ලාහ් පමණි.

මේ නිසා, මිනිසා නිරතුරුවම අල්ලාහ් අධික අධිකව සිහි කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙය ඉස්ලාම් දහමේ අල්ලාහ්ගේ ග්‍රන්ථය වන, අල් කුර්ආනය හා අවසාන දේව දූත මොහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහිව සල්ලම් තුමාගේ මාර්ගය අනුගමනය කරන්නාවූ සියළු මුස්ලිම්වරු විසින් කරන්නාවූ උසස් ක්‍රියාවකි. විශේෂයෙන්ම අල්ලාහ් කෙරෙහි බියබැතිමත් පුද්ගලයා, නිරන්තරයෙන් තම දෙවියා සිටගෙන හෝ ඉදගෙන හෝ සැතපී හෝ සිහිකරමින්ම සිටින්නේය.

අල්ලාහ් මිනිසා නිර්මාණය කළේ, ඔහුට පමණක් වන්දනාමානය කිරීමට හා අන් සියල්ල නැමදුම් කිරීම තහනම් කරමින්ය. නමුත් මිනිසා සීමාව ඉක්මවා ගොස් අල්ලාහ් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් ජීවත්වෙයි. අල්ලාහ් විසින් හා ඔහුගේ දුතයා විසින් ඉතා පැහැදිළිව අල්ලාහ්ගේ මතකයෙන් සිටින ලෙස, අංග සම්පුර්ණවූ ඉස්ලාම් දහමින් දන්වා සිටි. එහි මෙළොව හා පරළොව සාර්ථකත්වයට අවශ්‍ය කරන සියල්ල පැහැදිළිව හා නොවඩුව දන්වා සිටි. නමුත් මිනිසා ගුණමකු වී අල්ලාහ් සිහිකිරීමෙන් බැහැර වී සිටිති.

නමුත් අල්ලාහ් නිරන්තරයෙන් සිහි කිරීම නිසා, මිනිසාට ඇතිවන ප්‍රයෝජන කොපමණද කියා නිම කල නොහැක. ඉස්ලාම්හි අල්ලාහ් සිහිකිරීම සඳහා විශේෂ තැනක් ලබා ඇති සේම එයට විශාල පින් ලබා දෙන බව අල්ලාහ් විසින් හා නබිතුමා විසින් දැනුම් දී තිබේ. උදාහරණයක් ලෙස, මුස්ලිම් පල්ලිය තුළට ඇතුල් වීම හා ඉන් පිට වීම, වුළු කිරීම හා ඉන් පසු, කෑම ගැනීම හා ඉන් අවසන් වූ පසු, නින්දට යාම හා නින්දෙන් අවදි වූ විට, වැසිකිළි යාම හා ඉන් පිටවීම, දුක් කරදර ඇති වීමේදී හා සතුටේදී, ගමනක් යන විට හා එහි අවසානයේදී ඇතුළුව හා මෙවැනි සෑම අවස්ථාවන් සඳහා ප්‍රාර්ථනා, අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් සිහිකිරීමෙන් මුස්ලිම්වරයාට කොපමණ ප්‍රයෝජනයක් මෙළොව හා පරළොව දිවියේ ලබා ගත හැකිද? එය කියා නිමකළ නොහැක.

උදාහරණයක් ලෙස, අල්ලාහ් අල කුර්ආනයේ මෙසේ සඳහන් කරයි. “ මාව නුඹලා සිහිපත් කරනු. මම නුඹලා සිහිපත් කරමි.” ( අල් බකරා: 152).

“ නියත වශයෙන්ම (අල්ලාහ්ට) අවනතවූ පිරිමින්ද අවන්තවූ ස්ත්‍රීන්ද විශ්වාසවන්ත පිරිමින්ද විශ්වාසවන්ත ස්ත්‍රීන්ද (අල්ලාහ්ට) බැදීමක් ඇති පිරිමින්ද බැදීමක් ඇති ස්ත්‍රීන්ද ඉවසිලිවන්ත වූ පිරිමින්ද ඉවසිලිවන්තවූ ස්ත්‍රීන්ද බියබැතිමත් පිරිමින්ද බියබැතිමත් ස්ත්‍රීන්ද දන් දෙන පිරිමින්ද දන් දෙන ස්ත්‍රීන්ද උපවාසයේ යෙදෙන පිරිමින්ද උපවාසයේ යෙදෙන ස්ත්‍රීන්ද රහසඟ ආරක්ෂා කරන පිරිමින්ද රහසඟ ආරක්ෂා කරන ස්ත්‍රීන්ද ( වේ ). අල්ලාහ් ඔවුන් වෙනුවෙන් පාපක්ෂමාවද මහඟු තිළිණද සූදානම් කර ඇත.” ( අල් අහ්සාබ්: 35 ).

“ නුඹලා ජය අත්පත් කරගනු පිණිස අල්ලාහ්ව අධිකව සිහිපත් කරන්න.” ( අල් ජුම්අ:10 ).

මෙසේ අල්ලාහ් සිහි කරණුයේ, අල්ලාහ්ට ඉතා බියබැති පුද්ගලයන්ය. ඒ බව අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ මෙසේ සඳහන් කරයි. “ විශ්වාස කලවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය වී ක්‍රියා කරන්නේ නම්, ඔහු නුඹලාට ( සත්‍ය හා අසත්‍ය ) වෙන්කර පෙන්වන ක්‍රියා මාර්ගය ඇති කරන්නේය. තවද, නුඹලාගේ අයහකම් නුඹලාගෙන් ඉවත් කර, නුඹලාට සමා කරන්නේය. තවද, අල්ලාහ් මහඟු දායාදවලට අයත් කෙනාය.” ( අල් අන්ෆාල්: 29 ).

මෙසේ අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ ඉතා පැහැදිළිව සඳහන් කර සිටින්නේ අල්ලාහ් කෙරේ බියබැති පුද්ගලයා, නිරතුරුවම අල්ලාහ් සිහිකරනු ලබන බවය. ඒ සඳහා මෙළොව හා පරළොව දිවිය සාර්ථක කරදෙන බව අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයෙන් පොරොන්දු වී සිටි.

නබි නායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහිව සල්ලම් තුමා මෙසේ ප්‍රකාශ කරයි. “ සුබ්භානල්ලාහි වබිහම්දිහි ” ( අල්ලාහ් ඔහුගේ ප්‍රශංසනීයත්වය තුලින් පාරිශුද්දත්වයට පත් කරමි ) යනුවෙන් දිනකට සිය වාරයක් පවසන්නේ නම්, සාගරයේ පෙන සේ වැරදි කර තිබුනත් සමා කරනු ලබන්නේය. ” ( බුහාරි හා මුස්ලිම් ග්‍රන්ථ ).

ඒ වගේම, අල්ලාහ්ට ඉතා ප්‍රිය වචනය වන්නේද එයයි. තවද “ සුබ්භානල්ලාහ්, අල්හම්දුලිල්ලාහ්, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්, අල්ලාහු අක්බර්” යන වචන පැවසීම දානයකි. “අඌදු බිකලිමාතිල්ලාහිත් තාම්මති මින් ශර්රි මා ක්හලක්” (අල්ලාහ්ගේ මැවීම්වල හානියෙන් ඔහුගේ පුර්ණත්වයෙන් යුත් වචන මගින් ආරක්ෂාහව පතමි). යනුවෙන්  සවස් කාලයේ තුන් වරක් පැවසීමෙන්, අනතුරුවලින් ආරක්ෂා වේ.

මෙලෙස එදිනෙදා ජීවිතයේ සෑම කටයුත්තකදීම අල්ලාහ් සිහි කිරීමට, අල් කුර්ආනය හා නබිතුමාගේ හදිස් මගින් පෙන්වා දී ඇත. මුස්ලිම්වරයා එය ප්‍රයෝජනයට ගෙන දිනපතා අල්ලාහ් සිහි කිරීම තුලින් මෙළොව හා පරළොවට අවශ්‍ය සියළු දේ ලබා ගත හැක. එනිසා සියළු මුස්ලිම්වරු සැලකිලිමත්ව අල්ලාහ් සිහි කිරීමට උනන්දු විය යුතුය. අල්ලාහ් විසින් අපට ලබා දී ඇති මහගු දායාදයන් ගණනය කළහොත් එය ගණනය කළ නොහැක. ඔහුගේ ගුණ සිහි කිරීම ස‍ඳහා මෙළොව පවතින්නාවූ සියළු ශාකයන්, පන්හිඳ ලෙස ගත් කල හෝ මුහුදේ ඇති ජලය, තීන්ත බවට පත් කලත්, ඔහුගේ ගුණ සිහිකර නිමකළ නොහැක.

අවසාන දේව දුත මොහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහිව සල්ලම් තුමාට සාමය හා ආශීර්වාදය හිමි වේවා ! සියළු ලෝක වාසීන්ගේ ස්වාමියා වූ අල්ලාහ්ට සියළු ප්‍රශංසා හිමිවේ!!!

www.yayuthumaga.com

4 thoughts on “අල්ලාහ් සිහි කිරීමේ මහිමය!”
  1. මාෂා අල්ලා ,සොබහාන් අල්ලාහ් ඔබ ත‌ුමාට දෙවියන් අල්ලාගේ ආශිර්වාදය ලැබී මෙලොවටත් එලොවටත් භාග්‍ය වූ පප්‍රරථනා ඉෂ්ට කර දෙත්වා, අවසානයෙ ජන්නතය හිමි වේවා!!!! (ඉන්න රබ්බි ලසමිඋද් ද‌ුආඉ. ///මාගේ දෙවියන් අල්ලාතාලාවූනේ මා කරණ මේ පප්‍රර්ථනාවට සවන් දෙන්න). අල් ක‌ුර්ආණය14:39

  2. මාෂා අල්ලා ගොඩක් හොදයි. මා ඉස්ලාම් ධර්මයට ආ කෙනෙක්මි . මාගේ ඉස්ලාම් ධර්මය වර්ධනය කරගැනීමට මෙම දේශනාව මාගේ ඉස්ලාම් ගමනට භග්‍යක් .ඔබ ත‌ුමාට ජාෂාක් අල්ලාහ්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *