“හජරුල් අස්වද්” (කළු ගල)

මෙය අපගේ මැවුම්කරු වූ අල්ලාහ් ස්වර්ගයේ සිට මෙලොhajarul aswadවට පහළ කළ පාෂාණයක් වේ ..

මක්කා නගරයේ මස්ජිදුල් හරාම් නම් ශුද්ධවූ සිද්ධස්ථානය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් යාඥා කිරීම සදහා මෙලොව ස්ථාපිත කරන ලද මුල්ම දේවස්ථානය වේ. එහි ඇති කඃබාවේ (කළු පෙට්ටිය) පිට පැත්තේ ගිණිකොන දිශාවට මුහුණලා. පොලව මට්ටමින් මීටර් 1 1/2 පමණ උසකින් මෙය පිහිටා ඇත.

මෙම ගල ලෝකඩ වලින් සාදන ලද රාමුවකින් රඳවා ඇති අතර. එම ගල (හජරුල් අස්වද්) නමින් හඳුන් වයි.

මෙම ලෝකඩ රාමුව හජරුල් අස්වද් ගල ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා යොදා ඇත.

මෙම ගල අප මැවුම්කරු වූ අල්ලාහ් විසින් ස්වර්ගයේ සිට මොලොවට පහළ කරන අවස්ථාවේ කිරි සුදු පාටින් යුත් ගලක් වූ අතර මෙය අදාම් (අලෛයි ) තුමාගේ පරම්පරාවේ දරුවන් කරන්නා වූ පාප හේතුවෙන් ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් එය කළු පාටට හරි ඇත.. (මෙම නබි වදන විස්තර කරන්නේ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබ්බාස් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍ර: තිර්මිදි 877, අහ්මද්: 2792).

“අවසන් (විනිශ්චය) දිනයේදී. අල්ලාහ් ඉදිරියට ඇස් දෙකක් සහා දිවක් සහිතව. පැහැදිළි සත්‍ය හදවතකින් යුතුව . තමන්ව ස්පර්ශ කල අය වෙනුවෙන් සාක්‍ෂි ලබා දෙයි” යනුවෙන් නිවැරදි හදිස් වලින් අපට දැනගත හැකි වේ. (මෙම නබි වදන විස්තර කරන්නේ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබ්බාස් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: තිර්මිදි 961).

මේ පිලිබදව ආබිස් ඉබ්නු රබ්ආ තුමා මෙසේ දැනුම් දෙයි: කඃබාවේ තිබෙන “හජ්රුල් අස්වද් “ කළු පැහැති ගල පිළිබදව අල්ලාහ්ගේ වක්තෘන් වන නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ආදරණිය නබි මිත්‍රයා වන උමර් (රලි) තුමා එම ගල සිප ගැනීමෙන් පසුව මෙසේ පැවසුහ.

“නුඹට යහපතක් හෝ අයහපතක් කිරීමට නොහැකි බව මම දනිමි. අල්ලාහ්ගේ දුතයාණන් නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් නුඹව සිප ගැනීම මා නොදුටුවේ නම් මාද නුඹව සිප ගන්නේ නැත.” (මුලාශ්‍රය: බුහාරි 1597).

එම ගලට යම් අදෘශ්‍යමාන ශක්තියක් තිබෙන බව විශ්වාස කිරීම හෝ එසේ විශ්වාස කරමින් එය සිප ගැනීම හෝ ඉස්ලාමීය මූලික විශ්වාසයන්ට පටහැනි බව උමර් (රලි) තුමන්ගේ ඉහළ ප්‍රකාශයෙන් මොනවට පැහැදිළි වෙයි.

මෙම ලිපිය සැකසීම සදහා මට තොරතුරු ලබාදුන් සියලුම දෙනාට ජසකල්ලාහු කහිර් ..

සකස් කිරීම : සාzරා අමානියා මේන්ඩ්ස්

Leave a Reply

Your email address will not be published.