ස්වර්ගයෙහි දොරටු 8 ම ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත විය යුතුද?

ඉතා පහසු යහපත් ක්‍රියාවන් තුළින් අති මහත්වූ සෞභාග්‍යයන් ලැබීම යනු අල්ලාහ්ගේ අසීමිත දයාවට කදිම නිදසුනකි. අපි කරන සුළු යහපත් ක්‍රියාවක්වූවද එය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් යන පිවිතුරු චේතනාවෙන් හා  නබි (සල්) තුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම ඔස්සේ කළ යුතුය. තවද අපි කරන සුළු යහපත් ක්‍රියාවක් වූවද එය අපි නොකඩවා කළ යුතුය. එසේම කිසිදු යහපත් ක්‍රියාවක් අපි සුළුවෙන් නොතැකිය යුතුය.  නබි (සල්) තුමන් වරක් මෙසේ පැවසූහ: “අල්ලාහ්ට ඉතා ප්‍රිය මනාපවූ යහපත් ක්‍රියාව වන්නේ ඉතා සළුුවූවත් නොකඩවා ඉටු කිරීමයි”. (විස්තර කරන්නේ ආයිෂා (රලි) තුමිය, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 1866).

“කෙනෙකු මනා ලෙස දෝවනය කර

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

“අෂ්හදු අල්ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වඅන්න මුහම්මදන් අබ්දුල්ලාහි වරසූලුහු”

(නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙකු නොමැති බවත්, මුහම්මද් (සල්) තුමන් අල්ලාහ්ගේ දාසයා හා දූතවරයා බවත් සාක්ෂි දරමි).

යනුවෙන් පවසයිද ඔහු වෙනුවෙන් ස්වර්ගයෙහි දොරටුවන් අටම විවෘතවන්නේය, ඔහුට කැමති දොරටුවකින් ස්වර්ගයට ප්‍රවිශ්ට විය හැක” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (විස්තර කරන්නේ: උක්බතිබතිබ්නු ආමිර් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 576).

වෙනත් වාර්තාවක:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

“අෂ්හදු අල්ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ වඅන්න මුහම්මදන් අබ්දුහූ වරසූලුහු”

(නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙකු නොමැත, ඔහු ඒකීයයි, ඔහුට සමානව කිසිවෙකු නොමැත යනුවෙන් හා මුහම්මද් (සල්) තුමන් අල්ලාහ්ගේ දාසයා හා දූතවරයා යනුවෙන් මා සාක්ෂි දරමි).

ආකාරයටද සදහන් වෙයි. (මූලාශ්‍රය අබූ දාවූද් 169). මෙයින් කැමැති ප්‍රාර්ථනාවක් කෙනෙකුට කිව හැක.

 මෙය අපට කියන්නට අවශ්‍යව වන්නේ තප්පර කිහිපයක් පමණි. නමුත් ඒ වෙනුවෙන් පිරිනමනු ලබන ඉතා උසස්වූ සෞභාග්‍යය නම් සදාතනිකවූ ස්වර්ගයයි. වරක් නබි (සල්) තුමන් මෙසේ පැවසූහ: “කසයක් තැබීමට අවශ්‍යය කරන ඉඩ ඔබට ස්වර්ගයෙහි ලැබීම මෙලොව හා මෙලොව පවතින සියල්ලට වඩා අති උතුම්ය” (මූලාශ්‍රය බුහාරි 3250 විස්තර කරන්නේ සහ්ල් ඉබ්නු සඃදුස් සාඉදියි (රලි) තුමන්).

අපි බොහෝ යහපත් ක්‍රියාවන් දැන සිටියද එය ක්‍රියාවට නැංවීමේදි අලසකමක් දක්වමු. නමුත් මින් ඉදිරියට එසේ නොව අපි හැමවිටම මනා උද්‍යෙයා්ගයකින් හා ඉතා යුහුසුළුවෙන් යහපත් ක්‍රියාවන් වෙත  ඉක්මන් විය යුතුය. අපි මෙලොව වපුරන සෑම යහපතක්ම නෙලන්නේ මතු ලොව ජීවිතයෙහිය. අල්ලාහ් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි මෙසේ සදහන් කරයි: “සෑම කෙනකුටම තමා කළ දෑ අනුව තරාතිරම් ඇත. ඔවුන් කරන දෑ ගැන නුඹගේ රබ්(පරමාධිපති) තැකීමක් නැත්තා නොවේ.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 6: 132).

Leave a Reply

Your email address will not be published.