බිස්මිල්ලාහ් යන මන්ත්රය භූතයන් කැඳවන්නද?

විශේෂ ආගමික හමුව

ස්ථානය: බුහාරි මස්ජිදය – අල්කොබාර්

දිනය: 29-01-2016 සිකුරාදා

Leave a Reply

Your email address will not be published.