මිනිසාගේ දහම!

ස්ථානය: බින් යමානි මස්ජිදය – ජිද්දා

දිනය: 28-05-2016 සෙනසුරාදා

Leave a Reply

Your email address will not be published.