ප‍්‍රශ්නය: සලාතයෙහි රුකූඋ, සුජූද් ඉරියව්වල පාරායනය කළ යුත්තේ මොනවාද? එහි සිංහල තේරුමද සඳහන් කරන්න!

ෆහද් ලාහිර්….

පිළිතුර: අප වෙබ් අඩවියේ අනගි ප‍්‍රාර්ථනාවන් යන කොටසෙහි
රුකූඋ කිරීමේදි කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව සජදාවෙහි කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව යන මාතෘකාව යටතේ සිංහල තේරුම සමග ප‍්‍රාර්ථනාවන් සඳහන් වේ. එය කියවන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *