අවසන් දූතවරයාගේ මෑණියන් අභාවප‍්‍රාප්තවීම

ප‍්‍රශ්නය: මුහම්මද් (සල්* තුමන්ගේ මව මිය යන විට එතුමන් කී වැනි වියේ පසුවූයේ ද?
මෆාස් කලාම්…

පිළිතුර: මුහම්මද් නබි (සල්* තුමන්ගේ මව වන ”ආමිනා බින්ත් වහ්බ්” යස්රිබ් (මදීනාවෙ*හි සිය ස්වාමි පුරුෂයාගේ දේහය මිහිදන් කර ඇති සොහොන බැහැ දැකීම සඳහා තම දරුවා මුහම්මද් (සල් තුමන්, සේවිකාව: උම්මු අයිමන්, භාරකරු අබ්දුල් මුත්තලිබ් සමග ගමන් ඇැරඹුවාය. මක්කාවෙහි සිට කි.මි. 500 ඈතින් පිහිටා ඇති මදීනාවට ගොස් එහි සිත සැනසීම පිණිස මාසයක් ගත කර යළි මක්කාවට හැරුනේය. ගමන අතර තුර ඇයට රෝගි තත්ත්වයක් ඇති වී එය උත්සන්න වීම නිසා මක්කාව හා මදීනාව අතර ඇති ”අබ්වා” නම් ස්ථානයෙහි ඇය අපවත් විය. එවිට මුහම්මද් (සල්* තුමන් හය වැනි වියෙහි පසු විය. (මූලාශ‍්‍රය: සීරතු ඉබ්නු හිෂාම්*.
අල්ලාහ් ඉතා ඥානාන්විතය!

Leave a Reply

Your email address will not be published.